افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در پایتخت فرهنگی اروپا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، از ساعت 18:30 روز جمعه 8 نوامبر 2019 م (17 آبان ماه 1398) نمایشگاه عکس عشایر ایران، با عنوان "اقوام و سرزمین های ریسنده: مسیرهای چرگشت میان ایران و ایتالیا".، در دستکنده های باستانی Motta به نشانی عبر سان بارتولوميو ، 46 شهرًا ماتيرا افتتاح خواهد شد.

این نمایشگاه که به مناسبات انتخاب شهر ماتيرا به عنوان فرانگی اروپا در سال 2019 در این شهر برگزار می گردد ؛ پیش از این در سال 2016 م. Pescara ؛ و متعاقباً در سال 2018 م. نشر في شهر رمضان المبارك ؛

مشارکت در برززاری این نمایشگاه ، بخشی از فاین های رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به مناسبت انتخاب شهر ماتيرا با پ پ ر ر ه. است، که در کنار برگزاری مجموعه برنامه فرهنگی "از مشهد تا ماترا"، و پیگیری انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهر های توس و ماتيرا، نامگذاری متقابل خیابان هایی در دو شهر، و نصب سردیس فردوسی در این شهر انجام یافته است.

برززی نشست مطبوعاتی

افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

سهم