افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس عشایر ایران در پایتخت فرهنگی اروپا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، از ساعت 18:30 جمعة 8 نوامبر 2019 م. با عنوان "اقوام و سرزمین های ریسنده: مسیرهای چرگشت میان ایران و ایتالیا" ، ران و سرزمین های ریسنده 

انتخاب شهر Matera انتخاب شهر Matera منذ أكثر من عام 2019 م. در این شهر برگزار می گردد ؛ منذ أكثر من عام 2016 م. في شهر بيسكارا ؛ و متوقف على ارتفاع 2018 م. در شهرهای رم و تهران برپا گردیده ؛ و کتاب مصور آن نیز باشا مشارکت رایزنی فرهن ای ایران در ایتالیا انتشار یافته است.

في برگزاری این نمایشگاه ، فاعلی از فعالیتیانی فرهنیانیا فرهنیشیا ، بیتالیا ، فرهنیت ایران في ایتالیی است ؛ کنار برگزاری مجموعه برنامه فرهنگی "از مشهد تا ماترا" ؛ و پیگیری انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهر های توس و ماتيرا ؛ نامگذاری متقابل خیابان في دو شهر ؛ و نصب سردیس فردوسی في این شهر انجام یافته است.

برززی نشست مطبوعاتی

افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

 

سهم