نشست دانشگاهی معماری معاصر ایران

نشست تخصص گرایشات معماری معاصر ایران در دانشگاه ساپینزا شهر رم

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نظام معماری ؛ و دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم ، ازساعت 18.45 - 14.30 روز پنجشنبه 28 مارس 2019 م. نشست تخصصی “گرایشات معماری معاصر ایران” في محل Aula Magna دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم به نشانی ر به نشانی Via Gramsci، 53 بخرخدخگگگگگگگ

في این نشست ، پس از خوشامدگویی Luca Ribichini رییس کمیسیون فرهنگی خانه معماری و نایب رییس دانشکده معاری دانشگن سرارم دانشاز سرار س عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران ؛ دوميزيا مندوليسي هماهنگ کننده دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ساپینزا ؛ و Roberto Cherubini رابط بین الملل دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا ؛ معمار أليساندرا دي سيزاريس ؛ و کامران افشار نادری (مؤسس مجله تخصصی معمار) في خصوص گرایشات معماری معاصر ایران به ایراد سخن خوهند پرارار 18 و از ساعت با حضور Laura Valeria Ferretti Guendalino Salimei و از معماران دارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا، هم اندیشی و نتیجه گایانی انجام خواهد یافت.

 

سهم