نشست رونمایی برگردان ایتالیایی کتاب سفر به Xرای 270 درجه

  برگردان ایتالیایی کتاب سفر به گرای 270 درجه با حضور نویسنده في شهر رم رونمایی خواهد شد

رایزنی فرهنی ایران در ایتالیا ، با همکاری مؤسسه ایتالیای مطالعات شرق میانه ودور ، از ساعت 17 روز چهارشن 20 نوامبر 2019 م. على مدار الساعة Spinelli عمارت Baleans شهر رم ، نشانی Corso Vittorio Emanuele II، 29 برگزار می نماید.

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، این کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب تیانی است ؛ تم ترجمته بلغة لغات ، على مدار عام 2018 م. في قالب طرح حمایت ازدراءه آثار فارسی ، توسط ، استشارات

در نشست رونمایی این کتاب که أنتونيلو Sachetti (روزنامه نگار و نویسنده) جلسه گردان آن خواهد بود، علاوه بر مؤلف کتاب، اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا، ميشيل ماريلي مترجم کتاب، لیلا کرمی، و فرانكو Recanatesi به عنوان سخنران حضور خواهند داشت .

سهم