افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهرمشهد در ماترا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از ساعت 17 روز شنبه 5 اکتبر 2019 م. نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهر رار شهر ماترا ایتالیا افتتاح می نماید. دار مراسم اففتاحیه این نمایشگاه که در هايبوز میدان سانت فرانسيس شهر ماترا گردد ؛ اکبر قولوا

دور این نمایشگاه 30 على مدار الشهر این نمایشگاه بخشی از مجموعه برنامه هایی است که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، هم زمان با انتخاب شهر ماترا به عنوان یکی از دو پایتخت فرهنگی اروپا در سال 10 م.، با عنوان "از مشهد تا ماترا" در این شهر برگزار می نماید.

سهم